RODO

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest EKO Holding S.A. z siedzibą przy ul. Ryszarda Chomicza 13C, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska.
Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 71 749-11-01 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod_eko@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 333-22-76 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

Podane przez Panią / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia z Panią / Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Pani / Pana sprawy.
Ze względu na powyższe Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia korespondencji, zgodnie z art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2012 poz. 1529).
Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane zostały przez Panią / Pana podane dobrowolnie.

Nasza strona internetowa używa plików Cookie, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie ze strony. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Możesz wyłączyć pliki Cookie w opcje swojej przeglądarki internetowej. Rozumiem